BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

privind: completarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de    activitate ale Consiliului judeţean.

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001,modificată şi completată,

         Având în vedere:

-         necesitatea completării Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean în funcţie de opţiunea, pregătirea profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea consilierii judeţeni validaţi;

-         prevederile art.56 alin.(2) din Legea nr.215/2001,modificată şi completată şi ale art.27 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean.

In temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,modificată şi completată

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

      Art.1. Se completează comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean după cum urmează:

 

Comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială.

Berechet Constantin

 

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Codrea Ion

 

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător.

Răicescu Marian

Tatu Ioana Rodica

Niculcea Ion

 

Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                   CONTRASEMNEA

 

                                                                                 Secretar general al judeţului

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 45 din 11 noiembrie 2004