BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R R E

 

    privind: acoperirea definitiva din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu  pe anul 2004  

 

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

Avand in vedere :

- expunerea de motive nr. 8494 din 16 decembrie 2004 a vicepresedintelui Consiliului Judetean Vlad Eugen Ovidiu si raportul de specialitate nr. 8493 din 16 decembrie 2004 al Directiei economice, buget-finante privind necesitatea acoperirii definitive din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2004.

         - avizul comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean.

         - prevederile art. 54 alin.(2) din Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale ;

         - prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e ultima teza din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata si ale art.47 alin.(1) litera ,,e, ultima teza din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului judetean, modificat si completat,

         In temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O T A R A S T E  :

 

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2004.

       Art.2. Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

PRESEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                   Contrasemneaza, 

Secretar general al judetului,

  jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr. 47 din 23 decembrie 2004