BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

                

privind: modificarea şi completarea componenţei comisiei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi

 

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară, conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

         - expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2837 din 5 mai 2005 şi raportul de specialitate al Direcţiei administraţie publică locală nr. 2836 din 5 mai 2005 privind necesitatea modificării şi completării comisiei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi;

         - avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile art. 13 din Legea nr. 467/2004 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;

- prevederile  art. 104 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se modifică şi se completează componenţa comisiei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, după cum urmează:

Doamna Krestels Mariana – preşedinte comisie în locul domnului Ciubotaru Pătrăncuş Iosif;

Domnul Miu Doru – membru, specialist chirurgie ortopedie în locul doamnei Voineag Daniela Veronica.

            Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 20 din 21 martie 2003 se modifică în mod corespunzător.

           Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia administraţie publică locală, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                  

                                                                                    

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                         Secretar General al judeţului

 

                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

                                                                 

Alexandria

Nr. 48 din 18 mai 2005