BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

  

privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2004.

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

- raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean ing.Liviu Nicolae Dragnea nr. 7948 din 09 decembrie 2004 privind necesitatea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2004 ;

      - avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean ;

- prevederile art.32 alin.(1) şi art.45 alin.(4) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004 ;

- prevederile H.G nr.2046/2004 privind privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificată şi completată ;

         În temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2004, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2. Direcţia Economică, Buget-Finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

   Contrasemneaza

  Secretar general al judetului,

 jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria,

Nr. 48 din  23  decembrie 2004