BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

                

               

privind: actualizarea componenţei Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare  a Incluziunii     Sociale şi a Secretariatului Tehnic al acesteia

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform prevederilor art.106  alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată.

Având în vedere ;

-         expunerea de motive a Preşedintelui  Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2991 din 10 mai 2005 şi raportul de specialitate nr. 2990 din 10 mai 2005 al Direcţiei administraţie publică locală privind necesitatea actualizării componenţei Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale;

-         avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:

-         prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 829 din 31 iulie 2002 privind adoptarea Planului naţional anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale;

-         prevederile art.104 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , modificată şi completată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei Comisiei Judeţene Anti – Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale, conform anexei nr. 1.

          Art.2. Se aprobă componenţa Secretariatului Tehnic al Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale, conform anexei nr. 2.

           Art.3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Comisia judeţeană aprobată la art. 1 va elabora Planul Judeţean Anti-Sărăcie până la data de 01 iulie 2005 urmărind monitorizarea acestuia şi evaluarea unui raport intermediar în luna ianuarie 2006 şi a unui raport final la încheierea anului 2008.

Art.5. Secretariatul Tehnic al Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale are următoarele atribuţii:

-         organizează întâlniri de lucru ale comisiei judeţene anti-sărăcie;

-         difuzarea materialelor către membri comisiei judeţene anti-sărăcie;

-         asigurarea contactului permanent  cu Comisia Anti-Sărăcie şi membri comisiei judeţene;

-         elaborarea de rapoarte care vor fi puse la dispoziţia Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale în

           vederea evaluării şi monitorizării periodice;

-         diseminarea informaţiilor şi identificarea nevoii de consultanţă externă (inclusiv experţi şi organizaţii internaţionale), capacitate

          de contractare, proiecte.

          Art.6. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia administraţie publică locală va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           Art.7. Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 107 din 18 decembrie 2001 se modifică în mod corespunzător.

         Art.8. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E ,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                         Secretar General al judeţului

 

                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

                                                                                                     

 

 

Alexandria

Nr. 49 din 18 mai 2005