BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind : asocierea  Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul local Videle

               şi Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea realizării şi finanţării

               obiectivului de investiţii de interes comun ,,Reabilitare drum de

               legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61, Milcovăţu, prin

               modernizare DJ 601D km 14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612,

               km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni“

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit in şedinţa extraordinară conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr.516 din 24.01.2005 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Vlad Eugen Ovidiu, si raportul de specialitate nr.515 din 24.01.2005 al Direcţiei Dezvoltare Locală;

-  avizul comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean;

-  adresa nr.64 din 04.01.2005 a Primăriei Videle;

- hotărârea nr.12 din 25.01.2005 a Consiliului local Videle şi adresa nr. 382 din 24.01.2005 a Consiliului Judeţean Giurgiu;

- prevederile art. 7 şi art 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr 45/2003 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

- prevederile art. 46 alin. (2) şi art. 104, alin 1, litera “r” din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul local Videle şi Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea realizării şi finanţării obiectivului de investiţii de interes comun ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61, Milcovăţu, prin modernizare DJ 601D km 14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni“.

Art.2. Consiliul Judeţean Teleorman va aproba indicatorii tehnico-economici ai investiţiei.

 

            Art.3. Mărimea contribuţiei locale la implementarea proiectului este de 15,5% din valoare totală eligibilă a proiectului.

 

Art. 4. Se aprobă cota de participare a Consiliului Judeţean Teleorman la contribuţia locală pentru implementarea proiectului de 84,04%, reprezentând ponderea lungimii drumurilor judeţene din totalul lungimii drumului propus spre reabilitare, pe teritoriul judeţului Teleorman (DJ 601D, km 14+514-25+198 şi DJ 612, km 1+112-6+900).

        

            Art.5. Cheltuielile privind elaborarea documentaţiei vor fi suportate în aceeaşi cotă stabilită la art.4.

 

Art. 6. Direcţia Economică Buget-Finanţe şi Direcţia Dezvoltare Locală vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art. 7. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor si instituţiilor interesate in termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                   

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

 

                                                                       Jr. Rodica Vrabie

 

                                           

 

 

 

 

        Alexandria,

 

Nr. 5 din 27 ianuarie 2005