BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

                                               

privind : achiziţionarea din Germania a ferryboat-ului “Stadland”, pentru

                traversarea  Dunării, în cadrul obiectivului “Punct     de    control    şi   

                trecere    a  frontierei     cu  ferryboat-ul Turnu Măgurele

               (România)– Nikopol (Bulgaria)”

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţa extraordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

-  expunerea de motive nr. 2987 din 11.05.2005 a vicepreşedintelui Consiliului judeţean, Putineanu Ion, şi raportul comun de specialitate nr. 2986 din 11.05.2005  al Direcţiilor Dezvoltare Locală şi Economică, Buget-Finanţe privind necesitatea achiziţionării ferryboat-ului “Stadland” din Germania, pentru traversarea Dunării, în cadrul obiectivului “Punct     de    control    şi    trecere    a  frontierei     cu    ferryboat-ul Turnu Măgurele (România  )–Nikopol (Bulgaria);

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 29 din 12 aprilie 2005 privind achiziţionarea prin negociere cu o singură sursă a unui vas de transport, folosit, în funcţiune, din străinătate, pentru traversarea Dunării în cadrul obiectivului “Punct     de    control    şi    trecere    a  frontierei     cu    ferryboat-ul Turnu Măgurele (România)–Nikopol (Bulgaria);

           -  avizul Comisiilor pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi de studii şi prognoze  economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-  prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.52 din 29 iulie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002;

            -  prevederile Hotărârii Guvernului României nr.158/1994 privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”; 

           -  prevederile art. 12 lit ,, h’’ din Ordonanţa Guvernului României nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, modificată prin Legea nr.212/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului României nr. 60/2001;

- prevederile art.104, alin (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art.47 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă achiziţionarea ferryboat-ului “Stadland” de la firma Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH din Germania, cu 775.000 Euro, pentru traversarea Dunării în cadrul obiectivului “Punct     de    control    şi    trecere    a  frontierei     cu    ferryboat-ul Turnu Măgurele (România  )–Nikopol (Bulgaria).

 

Art.2. Se aprobă condiţiile şi clauzele Contractului de achiziţionare ce va fi încheiat cu firma Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se împuterniceşte vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion, împreună cu Popescu Florina – Şef Serviciul Contabilitate, Buget-Finanţe şi Oprescu Silvia –consilier juiridic să semneze Contractul de achiziţionare a vasului de transport.

 

Art.4. Preşedintele Consiliului judeţean prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe şi Direcţia Dezvoltare Locală, va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

        

           Art.5. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                   

 

 

Contrasemnează,

                                                                              Secretar General al Judeţului,

 

                                                                                jr. Rodica Vrabie

                                                                   

 

 

           Alexandria,

 

Nr. 51 din 18 mai 2005