BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

  

privind : aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Teleorman ca membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

         - expunerea de motive nr.8581 din 21 decembrie 2004 a domnului Vlad Ovidiu Eugen - vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.8580 din 21 decembrie 2004 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării cotizaţiei Consiliului Judeţean Teleorman ca membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România ;

         - avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiintifice, activităţi economice, agricultură, învatamant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

         - prevederile Hotărârii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România nr.7 din 01 octombrie 2004 privind aprobarea nivelului cotizaţiei anuale a membrilor ;

         - prevederile art.16 litera ,,k” din O.G. nr.45/2003, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr.108 din 7 aprilie 2004 ;

         - prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima teză din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată şi ale art.47 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeşean Teleorman, modificat şi completat,

         În temeiul prevederilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

H O T A R A S T E  :

 

         Art.1. – Se aprobă cotizaţia Consiliului Judeţean Teleorman ca membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, în cuantum de 1.000 lei/locuitor/an.

         Art.2. – Direcţia Economică, Buget-Finanţe va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

         Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                  jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria,

Nr. 52  din 23  decembrie 2004