BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

  

privind: încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Almăjanu Marin

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

- cererea nr. 8650 din 23 decembrie 2004 a domnului Almăjanu Marin, prin care demisionează din funcţia de consilier judeţean, urmare validării mandatului său în Camera Deputaţilor;

- prevederile art. 112 raportat la art. 60 alin (1) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată şi ale art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

         Art.1. Începând cu data de 23 decembrie 2004, încetează înainte de termen, prin demisie, mandatul de consilier judeţean al domnului Almăjanu Marin, ca urmare a validării mandatului său în Camera Deputaţilor din Parlamentul României.

         Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  Secretar general al judeţului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

                                                                                    

 

 

Alexandria

Nr. 55 din 30 decembrie 2004