BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

  

privind: modificarea şi completarea “Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială”.

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

- necesitatea completării Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială cu domnul Murgă Ion Cătălin, consilier judeţean în locul domnului Almăjanu Marin;

- prevederile art. 56 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 27 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se modifică componenţa comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi se completează cu domnul consilier Murgă Ion Cătălin.

         Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  Secretar general al judeţului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

Alexandria

Nr. 57 din 30 decembrie 2004