BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

  

privind: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară conform art. 106 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere:

         - expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 8760  din 29 decembrie 2004 şi raportul comun de specialitate al Direcţiilor economică, buget-finanţe şi administraţie publică locală privind necesitatea înfiinţării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului prin reorganizarea serviciului public judeţean de asistenţă socială şi a celui de protecţia drepturilor copilului;

         - avizele comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi  pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

         -  dispoziţiile art. 105, 107-110, 118 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

         - prevederile art. 1 –5, art. 41, din Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială ;

-   dispoziţiile art. 6 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată şi completată prin Legea nr. 343/2004;

-   prevederile art. 28 lit. “a”, art. 29, art. 33 alin. (2), art. 34-35 şi ale art. 38-40 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice;

           -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

-   prevederile art. 104 alin. (1) lit. “b”, “h” şi “m” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată, precum şi ale art. 47 lit. “b”, “h” şi “n” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1.  Începând cu data de 1 ianuarie 2005 se înfiinţează şi se organizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, prin comasarea şi preluarea atribuţiilor şi funcţiilor Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi ale Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

         Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman are sediul în Alexandria, str Dunării nr. 7.

         Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman are rolul de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

         Art.4.   Se aprobă structura organizatorică, numărul de personal şi statul de funcţii conform anexelor nr. 1 şi 2.

         Art.5. În structura Direcţiei Generale funcţionează servicii pentru protecţia specială a copilului, în regim de componente funcţionale ale acesteia, fără personalitate juridică.

         Art.6. Centrul de îngrijire şi asistenţă Videle şi Centrul de îngrijire şi asistenţă Olteni se reorganizează în structuri fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei Generale şi subordonarea Consiliului judeţean, începând cu data de 1 ianuarie 2005.

         Art.7. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa 3, şi a prevederilor actelor normative specifice domeniului asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

         Art.8.   Funcţionarii publici şi personalul contractual din structura serviciilor publice reorganizate potrivit art. 1,  se preiau de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi se consideră transferat, în condiţiile legii.

         Art.9. Finanţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului se asigură din bugetul propriu al judeţului, din surse alocate prin transferuri de la bugetul de stat, din donaţii şi sponsorizări primite în  condiţiile legii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contribuţia persoanelor beneficiare,  precum şi din alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

         Art.10. (1) Patrimoniul serviciilor publice reorganizate, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2004, se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Direcţia Generală până la 31 ianuarie 2005.

           (2) Direcţia Generală preia toate drepturile şi respectă toate obligaţiile serviciilor publice reorganizate, în condiţiile legii.

           (3) Direcţia Generală asigură, potrivit legii, continuitatea proiectelor în derulare iniţiate de serviciile publice comasate.

Art.11. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman este condusă de un director executiv, a cărui numire, eliberare din funcţie şi sancţionare disciplinară se fac prin hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman la propunerea Preşedintelui, în condiţiile legii.

Art.12.  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean să numească o persoană cu delegaţie în funcţia de director executiv, până la organizarea şi ocuparea postului prin concurs, în condiţiile legii.

Art. 13.   Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.14.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează Direcţia economică, buget – finanţe şi Direcţia administraţie publică locală.

Art.15. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate.

 

Anexa 1

Anexa 2

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                 Secretar general al judeţului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 58 din 30 decembrie 2004