BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

 

privind: înfiinţarea şi organizarea în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman a Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Teleorman, instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

-         expunerea de motive nr. 8567 din 20 decembrie 2004 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr. 8566 din 20 decembrie a.c. al Direcţiei administraţie publică locală privind necesitatea înfiinţării Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;

         - avizele comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi  pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 50/2004 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004;

-         dispoziţiile H.G. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;

-         avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor nr. 82318 din 29 decembrie 2004;

-         prevederile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată.

         În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1.  Se înfiinţează, în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Teleorman, cu

sediul în Alexandria, str. __________________________ nr. ___, instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului judeţean, precum şi a biroului de evidenţă a populaţiei din cadrul Serviciului judeţean de evidenţă informatizată a persoanelor.

 

         Art.2. Obiectul de activitate al Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor constă în exercitarea competenţelor ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor.

 

         Art.3. Serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor are în componenţă compartimente de evidenţă a persoanelor, de stare civilă, informatic, juridic, financiar-contabil, resurse umane şi asigurare tehnico-materială.

 

         Art.4. Se aprobă structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal şi Regulamentul de organizare şi funcţionare potrivit anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art.5. Personalul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor este format din poliţişti detaşaţi în condiţiile legii, funcţionari publici şi personal contractual.

 

         Art.6. Poliţiştii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor teritoriale de evidenţă a persoanelor, se detaşează la serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, în condiţiile legii.

 

         Art.7. Personalul contractual, precum şi cel constituit din funcţionari publici se preia sau, după caz, se transferă în interesul serviciului la Serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, în condiţiile legii.

 

         Art.8. Personalul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor beneficiază de stabilitate în funcţie, iar în cazul personalului contractual şi al funcţionarilor publici, aceştia îşi păstrează toate drepturile dobândite.

 

         Art.9. Serviciul public comunitar judeţean este condus de un director care este numit şi eliberat din funcţie prin hotărârea Consiliului judeţean în condiţiile legii, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.

 

         Art.10. Funcţiile vacante din cadrul serviciului se ocupă în condiţiile legii.

 

         Art.11. Predarea-primirea bunurilor mobile şi imobile, precum şi preluarea activităţii, respectiv a personalului şi fondurilor financiare pentru asigurarea cheltuielilor curente şi de capital aferente acestei activităţi, prevăzute pentru anul 2005 se realizează prin protocol încheiat între părţile implicate.

 

         Art.12. Finanţarea Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Teleorman se asigură din bugetul propriu al judeţului.

 

         Art.13. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman să numească cu delegaţie directorul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, până la organizarea şi ocuparea postului prin concurs, în condiţiile legii.

 

         Art.14. Direcţia administraţie publică locală şi Direcţia economică, buget-finanţe vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

         Art.15. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                               Secretar general al judeţului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 59 din 30 decembrie 2004