BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind: încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatelor unor consilieri judeţeni

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

- cererile nr. 953 şi nr. 954 din 10 februarie 2005 ale domnilor Pena Emanoilă şi  Popescu Dumitru Dan, prin care renunţă la calitatea de consilieri judeţeni;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ale Titlului IV, Cap. III, Secţiunea a 4-a, art. 88 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 161/2003 şi ale art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatelor de consilieri judeţeni ale domnilor Pena Emanoilă şi Popescu Dumitru Dan, ca urmare a renunţării la calitatea de consilieri judeţeni.

 

         Art.2. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                 Secretar General al judeţului

 

                                                                                        Jr. Rodica Vrabie

                                                                          

        

Alexandria

Nr. 6  din  26 februarie 2005