BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Ā R E

 

privind: : repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru dumurile judeţene şi comunale pe anul 2005

 

        

Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

                Avānd īn vedere

-  expunerea de motive nr. 8263 din 08 decembrie 2004, a domnului vicepreşedinte Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr. 8262 din 08 decembrie 2004, al Direcţiei Dezvoltare Locală privind necesitatea repartizării sumei defalcate din taxa pe valoarea adaugata  pentru drumurile judeţene si comunale pe anul 2005.

       -avizul comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială;

      -prevederile art. 28, alin.(2) şi alin. (4) din Legea 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005;

            -prevederile art.104, alin.2, din Legea 215/2001, modificată şi completată ;

                 Īn temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene pe anul 2005 īn valoare de 41.897.000 mii lei.

 

           Art. 2. Direcţia Economică Buget-Finanţe va aduce la īndeplinire  prevederile prezentei hotărāri.

 

          Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

   

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                  Contrasemnează,

                                                                           Secretar general al judeţului,

                                                                                   jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria

Nr. 61din 30 decembrie 2004