BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Judeţean finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului.

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

         - expunerea de motive nr. 8136  din 6  decembrie 2004 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Eugen Ovidiu Vlad şi raportul de specialitate nr. 8135 din 6 decembrie 2004 al Direcţiei economice, buget-finante privind necesitatea aprobării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Judeţean finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului ;

- avizele comisiilor de  specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului judeţean ;

- prevederile art. 63 alin.(1) literele ,,a”, ,,b” si ,,c” şi art.67 alin.(2) din Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea  O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima teză din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată şi ale art.47 alin.(1) litera ,,e” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat,

În temeiul prevederilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

         Art.1. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale istituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului, conform anexelor nr. 1 – 14.

         Art.2. Anexele nr.1 – 14  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.3. – Direcţia Economică, Buget-Finanţe va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

         Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

  

 

                                                                                  Contrasemneaza

                                                        Secretar general al judetului,

                                                                                                          jr. Rodica Vrabie

 

 

  

Alexandria,

Nr. 62  din 30 decembrie 2004