BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R R E

 

 

privind : aprobarea bugetului propriu al judetului pe anul 2005.

 

Consiliul Jude]ean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

Avand in vedere :

            - expunerea de motive nr.8138 din 06 decembrie 2004 a presedintelui Consiliului judetean ing. Liviu Nicolae Dragnea si raportul de specialitate nr.8137 din 06 decembrie 2003 al Directiei economice, buget-finante privind necesitatea aprobarii bugetului propriu al judetului pe anul 2005;

- avizele  comisiilor  de   specialitate  pe  principalele  domenii  de  activitate  ale Consiliului judetean ;

- prevederile art.28 alin.(1), art.29 alin.(3), art.32 alin.(1) si prevederile art.35 alin.(3) si (4) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.108/2004 ;

            -prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e ultima teza din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata,

         In temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O T A R A S T E  :

 

         Art.1. Se aproba bugetul propriu al judetului pe anul 2005, conform anexelor nr.1 si 2

         Art.2. Anexele nr.1 si 2  fac parte integranta din prezenta hotarare.

         Art.3. Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

     Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                                                      Secretar general al judetului,

                                                                                                                                                jr. Rodica Vrabie

                                                                                   

Alexandria,

Nr. 63   din 30  decembrie 2004