BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R R E

 

 

privind : aprobarea criteriilor de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 15 % din sume defalcate din impozitul pe venit de la bugetul de stat si din cota de 17 % pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2005.

 

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere :

         - expunerea de motive nr. 8140  din 06 decembrie 2004 a domnului Vlad Ovidiu Eugen - vicepresedintele Consiliului Judetean si raportul de specialitate nr. 8139 din 06 decembrie 2003 al Directiei economice, buget-finante privind necesitatea aprobarii criteriilor de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 15 % din sume defalcate din impozitul pe venit de la bugetul de stat si din cota de 17 % pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2005;

         - avizul Comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

         - prevederile art.29 alin.(3) litera ,,d din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, aprobata prin Legea nr.108/2004 ;

          - prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e ultima teza din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata,

         In temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

         Art.1. Se aproba criteriile de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 15 % din sume defalcate din impozitul pe venit de la bugetul de stat si din cota de 17 % pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

         Art.2. Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

       Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                   jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 64  din 30 decembrie 2004