BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

 

privind :  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 75 % din cota de 17 %  din impozitul pe venit pentru echilibrarea  bugetelor locale ale  comunelor, oraşelor şi municipiilor alocate prin Legea bugetului pe anul 2005.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 8144 din 06 decembrie 2004 a domnului Vlad Ovidiu Eugen – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr. 8143 din 06 decembrie 2004 al Direcţiei economice, buget-finante privind necesitatea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale, a cotei de 75 % din cota de 17 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor alocate prin Legea bugetului pe anul 2005 ;

         - avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiintifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

         - procesul-verbal al comisiei judeţene din 27 decembrie 2004 încheiat în şedinţa pentru consultarea primarilor ;

         - prevederile art.26, alin.(3) din Legea bugetului de stat pentru anul 2005 nr.511 din 22 decembrie 2004 şi ale art. 29 alin. (3) şi (4) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr108/2004  ;

   - prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima teză din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată,

         În temeiul prevederilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art.1. – Se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, cota de 75 % din cota de 17 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, alocate prin Legea bugetului pe anul 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. – Direcţia Economică, Buget-Finanţe va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevazut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                  Contrasemneaza

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                   jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 66 din 30 decembrie 2004