BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

 

privind : repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2005, pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor

art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

         - expunerea de motive nr. 8148 din 06 decembrie 2004 a domnului Vlad Ovidiu Eugen - vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.8147 din 06 decembrie 2004 al Direcţiei economice, buget-finante privind necesitatea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2005, pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri ;

         - avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

         - prevederile art.26 alin (1) litera ,,a”  din Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005 şi ale art.29 alin.(4) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima teză din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată,

         În temeiul prevederilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

 

H O T Ă R Ă  Ş  T E  :

 

 

           Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a  sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2005, pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Direcţia Economică, Buget-Finanţe va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                   Contrasemneaza

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                   jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr. 67  din  30  decembrie 2004