BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

 

privind : repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei pe anul 2005.

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

         - expunerea de motive nr.8150 din 06 decembrie 2004 a domnului Vlad Ovidiu Eugen - vicepreşedintele Consiliului Judeţean  şi raportul de specialitate nr.8149 din 06 decembrie 2004 al Direcţiei economice, buget-finante privind necesitatea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei pe anul 2004 ;

         - avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport ţi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

         - prevederile art.31 din Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima teză din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată,

         În temeiul prevederilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

         Art.1. – Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate

din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei pe anul 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2. – Direcţia Economică, Buget-Finanţe va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

       Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                   Contrasemneaza

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                   jr. Rodica Vrabie

  

Alexandria,

Nr. 68  din 30 decembrie 2004