BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R R E

 

 

privind : repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor  institutiilor din invatamantul preuniversitar de stat, a creselor si  centrelor  judeţene şi locale de consultanta agricola pe anul 2005.

 

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere :

         - expunerea de motive nr.8152 din 06 decembrie 2004 a domnului Vlad Ovidiu Eugen - vicepresedintele Consiliului Judetean si raportul de specialitate nr.8151 din 06 decembrie 2004 al Directiei economice, buget-finante privind necesitatea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor din invatamantul preuniversitar de stat, a creselor si centrelor judetene si locale de consultanta agricola pe anul 2005;

         - avizul Comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

         - prevederile art.28 alin.(1) si (3) din Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005 ;

 

         In temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

          Art.1. Se aproba repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor din invatamantul preuniversitar de stat, a creselor si centrelor  judeţene şi locale de consultanta agricola pe anul 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

  

Art.2. Direc]ia Economica, Buget-Finante va aduce la ;ndeplinire prezenta hotarare.

 

Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                    Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

                                                                                   jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr. 69 din  30  decembrie 2004