BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRĀRE

   privind: modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de Exploataţii Piscicole

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată

         Avānd īn vedere:

       - expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman īnregistrată la nr.4847din 02 august 2004 şi raportul comun de specialitate nr.4817 din 29 iulie īntocmit de Direcţia Economică, buget-finanţe şi Direcţia Administraţie publică locală;

       - avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate constituite la nivelul  Consiliului Judeţean Teleorman;

        - prevederile art.28 din Anexa nr.3 la Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr.86 din 18 noiembrie 2002;

        - prevederile art.104 alin.(2) din Legea 215/2001, modificată şi completată;

        Īn temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată

 

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

 

         Art.1  Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de Exploataţii Piscicole, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

         Art.2  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de Exploataţii Piscicole, cu modificările şi completările aduse se va redacta dāndu-se textelor o nouă numerotare.

         Art.3  Anexa 3 la Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr.86 din 18 noiembrie 2002, se modifică īn mod corespunzător.

         Art.4  Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi serviciului interesat, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                               Secretar general al judeţului

 

                                                                                       Jr. Rodica Vrabie

 

 Alexandria

Nr. 7 din 9 august 2004

Anexa nr. 1  la hotărārea nr. 7 din 9 august 2004