BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R R E

 

 

     privind: aprobarea organigramei, a statului de functii si a  numarului de personal, pe anul 2005 ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman.

 

 

     Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea admministratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

     Avand in vedere:

     -expunerea de motive nr. 8126  din  03 decembrie 2004, intocmita de  Presedintele Consiliului Judetean Teleorman si raportul de specialitate nr.8125 din 03 decembrie 2004 al Directiei economice, buget- finante  privind necesitatea aprobarii organigramei, a statului  de functii si a numarului de personal, pe anul 2005 ale institutiilor si serviciilor publice  de sub   autoritatea Consiliului Judetean Teleorman;

     -avizul Comisiei de studii si prognoze economico- sociale, buget- finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

     -prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) si ale art. 116 alin. (1) lit. k) din Legea  administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata.

 

     In temeiul dispozitiilor art. 109 din Legea administratiei publice locale  nr. 215/2001, modificata si completata,

 

 

 

HOTARASTE:

 

 

     Art. 1  Se aproba organigrama, statul de functii si numarul de personal, pe anul 2005 ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean, prevazute in anexele nr. 1- 20.

 

      Art. 2  Anexele nr. 1- 20 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art. 3  Directia economica, buget- finante va urmari aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

     Art. 4  Compartimentul cancelarie va comunica prezentul act administrativ, autoritatilor, institutiilor si serviciilor interesate in termenul prevazut de lege.

 

 

 

P R E S E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZA

                                                                  Secretar General al Judetului

                                                                        jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr. 70 din 30 decembrie 2004