BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

 

    

privind: reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

-         expunerea de motive a secretarului general al judeţului nr. 8182 din 6 decembrie 2004 şi raportul de specialitate nr. 8181 din 6 decembrie a.c. al Direcţiei administraţie publică locală privind necesitatea reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului;

-         avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi ale art. 4 alin. (1), (5) şi (8) din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului;

-         prevederile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizarea şi funcţionare a Consiliului judeţean, modificat şi completat.

         În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2005 se reorganizează Comisia pentru protecţia copilului, organ de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman fără personalitate juridică, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în următoarea componenţă:

Preşedinte:      Rodica Vrabie  - secretar general al judeţului;

          Vicepreşedinte:                         – directorul executiv al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

          Membrii:   . Melany Ciubotaru - medic specialist pediatru Direcţia de Sănătate Publică Teleorman;

                            Barbu Daniela Carmen – psihopedagog Inspectoratul Şcolar  Judeţean Teleorman;

                            Copăceanu Geani Silviu – inspector principal Inspectoratul de  Poliţie Judeţean Teleorman;

                            Matei Ioana -  consilier juridic Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Teleorman;

                            Marineci Gabriela – reprezentant Asociaţia „Observator”                                                       

         Art.2. Membrii Comisiei reprezintă instituţiile care i-au desemnat şi au obligaţia ca, în toate deciziile care se iau, să urmărească exclusiv interesul superior al copilului.

 

         Art.3. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei răspund în faţa Consiliului judeţean pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit legii, precum şi pentru adoptarea unor hotărâri cu nerespectarea dispoziţiilor legale.

 

         Art.4. Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un secretariat care funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

 

         Art.5. Atribuţiile şi modul de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului sunt prevăzute în HG nr. 1437/2004.

 

         Art.6. Compartimentul cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi persoanelor interesate în termen legal.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                           Secretar general al judeţului

 

                                                                                   Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 71 din 30 decembrie 2004