BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R R E

 

 

    

 privind:  modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de Protectia Plantelor.

 

 

      Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

 

Avand in vedere:

     -expunerea de motive nr. 8134 din 06 decembrie 2004 a domnului Vlad Eugen Ovidiu- Vicepresedinte al Consiliului Judetean Teleorman  si raportul de specialitate nr.8133 din 06 decembrie 2004 al Directiei economice, buget- finante privind necesitatea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de Protectia Plantelor;

     -avizele Comisiilor  de studii si prognoze economico- sociale, buget- finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala si pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor;

     -prevederile art. 28 din Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de Protectia Plantelor, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 88 / 18 noiembrie 2004;

     -prevederile art. 104 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata;

    - art.47 alin.(1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Teleorman, modificat si completat.

     In temeiul dispozitiilor art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata,

 

HOTARASTE:

 

 

     Art. 1    Se modifica si se completeaza Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de Protectia Plantelor conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2  Anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 88 din 18 noiembrie 2002 se modifica si se completeaza in mod corespunzator.

 

     Art.3 Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul  act administrativ autoritatilor si persoanelor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                CONTRASEMNEAZA

                                                               Secretar General al Judetului

                                                                   jr. Rodica Vrabie

 

  

 

Alexandria,

Nr. 72 din 30 decembrie 2004