BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

 

    

 

     privind: declararea utilităţii publice a lucrării de interes judeţean “Sistem

                    integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman 

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8696 din 27.12.2004 a domnului vicepreşedinte, Ion Putineanu şi raportul de specialitate nr. 8695 din 27.12.2004, întocmit de Direcţia Dezvoltare Locală;

- procesul verbal nr. 4 din 24.12.2004 al comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes judeţean “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman”;

- avizul  Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile art. 7 alin.(1), art 11 alin.(1) şi art.12 alin.(2) din Legea nr. nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

- prevederile art.104 alin. (1) lit.”j” şi alin. (2) şi art. 110 din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, modificată şi completată;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1.Se declară de utilitate publică lucrarea de interes judeţean “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman”   .

 

Art.2. Expropriatorul este judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman.

 

Art.3. Prezentul act de declarare a utilităţii publice va fi adus la cunoştinţa publică prin afişare la sediul  Consiliului local al comunei Mavrodin şi prin publicare în presa locală.

 

Art.4. Urmărirea şi finalizarea procedurilor prevăzute de lege în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică se vor realiza de către un colectiv format din reprezentanţi ai Direcţiei Economice, Buget-Finanţe,  Direcţiei Dezvoltare Locală şi ai Serviciului juridic şi contencios administrativ, numiţi prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean.

 

Art.5. Compartimentul Cancelarie va comunica hotărârea autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

      Liviu Nicolae Dragnea       

 

 

 

 

 

 

 

 

     Contrasemnează

                                                                    Secretar General al Judeţului,

 

                                                                      jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 73  din 30 decembrie 2004