BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R Â R E

 

 

    

privind: modificarea dispoziţiilor art. 2 la hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 30 aprilie 2001

 

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

-         expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean nr. 8700 din 27 decembrie 2004 şi raportul de specialitate nr. 7525 din 27 decembrie a.c. al Direcţiei administraţie publică locală privind necesitatea modificării dispoziţiilor art. 2 la hotărârea Consiliului judeţean Teleorman nr. 28 din 30 aprilie 2001;

-         avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         cererea domnului Ofiţeru Viiacel Viorel privind demisia din Consiliul de administraţie al Casei de cultură Turnu Măgurele;

-         prevederile art. 104 alin. (1) lit. „s” şi „t”, din Legea administraţiei publice locale, modificată şi completată.

         În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

         Art.1. Se modifică dispoziţiile art. 2 la hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 30 aprilie 2001 astfel:

         Domnul Ofiţeru Viiacel Viorel, reprezentant al Consiliului judeţean în Consiliul de administraţie al Casei de cultură Turnu Măgurele se înlocuieşte cu domnul Iancovici Romeo.

        

         Art.2. Direcţia administraţie publică locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

         Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de lege, autorităţilor şi persoanelor interesate.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                         Secretar general al judeţului

 

                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 74 din 30 decembrie 2004