BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

          

H O T Ă R R E

 

privind : modificarea hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola

 

Consiliul Judetean Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere :

      - expunerea de motive nr.8778 din 29 decembrie 2004 a domnului Vlad Ovidiu Eugen, vicepresedinte al Consiliului Judetean si raportul de specialitate nr.8774 din 29 decembrie 2004 al Directiei economice, buget-finante privind necesitatea modificarii hotararii Consiliului Judetean nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola;

- adresa nr.9860 din 29 decembrie 2004 a Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman;

      - avizul Comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget-finante, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

      - prevederile art.32 alin.(1) si (2) din Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004;

           - prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e ultima teză din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată şi ale art.47 alin.(1) lietara ,,e ultima teza din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat,

         In temeiul prevederilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O T A R A S T E  :

  

      Art.1. Se modifică hotararea Consiliului judetean nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

  

Art.2. Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                  Contrasemneaza, 

                                         Secretar general al judetului,

                                                                                   jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 75  din 30  decembrie 2004