BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind: modificarea şi completarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

         Având în vedere:

- necesitatea modificării şi completării comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman cu domnii Delcea Florian şi respectiv Mandragiu Niţu;

- prevederile art. 56 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 27 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se modifică componenţa comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi se completează cu domnul Mandragiu Niţu.

 

         Art.2. Se modifică componenţa comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi se completează cu domnul Delcea Florian.

 

Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                          Secretar General al judeţului

 

                                                                                                   Jr. Rodica Vrabie

Alexandria

Nr.8 din 26 februarie 2005