BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind : rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2004.

 

Consiliul Judetean Teleorman intrunit in sedinta ordinara conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere :

- raportul Presedintelui Consiliului Judetean ing.Liviu Nicolae Dragnea nr.4756 din 27 iulie 2004 privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al judetului pe anul 2004;

- adresa Ministerului Finan]elor Publice nr.121759 din 21 iulie 2004 ;

- prevederile art.32 alin.(1) [i art.45 alin.(4) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale aprobata prin Legea nr.108/2004 ;

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judetean ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificata si completata ;

         in temeiul dispozitiilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului propriu al jude]ului pe anul 2004 cu  privire la utilizarea fondului de rezerva bugetara, majorarea sumelor defalcate din TVA pentru acordarea de produse lactate si de panificatie si virari de credite intre capitolele bugetului propriu, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

P R E S E D I N T E,

Ing. Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                 Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

 

                                                                                  jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr. 8  din 9 august 2004

 

 

Anexa nr. 1  la hotărârea nr. 8 din 9 august 2004