BACK 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
 

 

 

HOTĂRÂRE

privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului

                de Exploataţii Piscicole pe anul 2004

 

         Consiliul Judetean Teleorman intrunit in sedinta ordinara conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificata si completata,

         Avand in vedere :

- expunerea de motive nr.4846 din 2 august 2004 a vicepresedintelui Consiliului Judetean Vlad Ovidiu Eugen si raportul de specialitate nr.4843 din 29 iulie 2004 privind necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de Exploatatii Piscicole pe anul 2004 ;

- adresa nr.104 din 27 iulie 2004 a Serviciului de Exploatatii Piscicole ;

- avizul Comisiei de studii si prognoze economico-sociale, buget-finan]t, pentru activitati stiintifice, activitati economice, agricultura, invatamant, sanatate, cultura, culte, sport si tineret, precum si pentru protectie sociala;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificata si completata;

         in temeiul dispozitiilor art.109 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de Exploatatii Piscicole pe anul 2004 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Directia Economica, Buget-Finante va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3.  Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autoritatilor si institutiilor interesate, in termenul prevazut de lege.

 

P R E S E D I N T E,

Ing. Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                 Contrasemneaza, 

                                                                                    Secretar general al judetului,

 

                                                                                  jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr. 9  din 9 august 2004

Anexa nr. 1  la hotărârea nr. 9 din 9 august 2004