BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea listei spaţiilor aflate în proprietatea privată a judeţului şi

                în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman cu destinaţia de

                cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară

                activităţi conexe actului medical

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit in şedinţa ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

           - expunerea de motive nr. 5847 din 24 august 2005 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Eugen Ovidiu Vlad, si raportul de specialitate nr. 5846 din 24 august 2005 al Direcţiei Dezvoltare Locală şi Direcţiei Economice, Buget-Finanţe;

           -  avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile art.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României  nr.110/14.07.2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

- prevederile art.104, alin (1), lit. “f”, ale art. 125 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (1) lit. “f” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat ;

- prevederile art.10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă lista spaţiilor aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează a fi scoase la vânzare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 110/2005, prevăzute în anexa nr.1.

 

Art.2. Se trece din domeniul public în domeniul privat al judeţului, în vederea vânzării potrivit prevederilor O.U.G. nr. 110/2005, clădirea “Dispensar şi farmacie” din cadrul “Spitalului de psihiatrie Poroschia”, înscrisă la poziţia 1109 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr.45/2001, modificată şi completată, conform anexei nr.2.

 

Art.3. Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Documentaţiile cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciara a spaţiilor prezentate în anexele nr.1 şi nr.2 se vor întocmi de către experţi autorizaţi, selectaţi conform prevederilor legale.

 

Art.5. Direcţia Dezvoltare Locală şi Direcţia Economică, Buget-Finanţe vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

        

         Art.6. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege şi va lua măsuri de afişare la sediul Consiliului Judeţean Teleorman şi pe site-ul acestuia.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

Contrasemnează,

                                                                                 Secretar General al Judeţului,

 

                                                                                                                                               jr. Rodica Vrabie                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

           Alexandria,

 

Nr. 91 din 29 august  2005