BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72 din     29 iulie 2005

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

        - expunerea de motive nr.5795 din 23 august 2005 a  Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.5794 din 23 august a.c. al Direcţiei Economică, Buget-Finanţe privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72 din  29 iulie 2005;

- adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman nr. 5395/2005;

-   avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean;

    În temeiul dispoziţiilor art. 109  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

            Art. 1  Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72 din 29 iulie 2005 privind înfiinţarea Direcţiei de pază a judeţului Teleorman, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.     Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1 - Începând cu data de 1 decembrie 2005 se înfiinţează Direcţia de pază a judeţului Teleorman, serviciu public cu personalitate juridică, cu finanţare integrală din venituri extrabugetare, sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman şi îşi încetează activitatea Corpul Gardienilor Publici Teleorman”.

2.     Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“ Art. 6 - Patrimoniul Corpul Gardienilor Publici Teleorman se va prelua de către Consiliul Judeţean Teleorman care îl va repartiza, până la data de 30 noiembrie 2005, autorităţilor administraţiei publice locale pentru înfiinţarea Poliţiei Comunitare şi Direcţiei de pază a judeţului Teleorman”.

3.     Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7 – Drepturile şi obligaţiile născute din contractele încheiate de Corpul Gardienilor Publici Teleorman, care nu au fost preluate de Poliţia Comunitară, se preiau de Direcţia de pază a judeţului Teleorman, cu acordul beneficiarilor activităţiilor prestate de personalul acestuia.” 

4.     Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8 -  Personalul Direcţiei de pază a judeţului Teleorman se compune din personal contractual care va fi preluat de la Corpul Gardienilor Publici Teleorman după înfiinţarea Poliţiei Comunitare ”.

5.      Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“ Art. 10 – Directorul Direcţiei de pază a judeţului Teleorman se numeşte şi se eliberează din funcţie, în condiţiile legii, de către Consiliul judeţean Teleorman la propunerea preşedintelui acestuia.”

Art. 2 Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                    

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                      Secretar general al judeţului

 

                                                                                                                                                        Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 92 din 29 august 2005