BACK                                                                                   ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

 

privind: revocarea Hotărārii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 81 din     29 iulie 2005

 

         Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Avānd īn vedere :

        - expunerea de motive nr. 5806 din 23 august 2005 a  Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr. 5805 din 23 august a.c. al Direcţiei Economică, Buget-Finanţe;

- adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman nr. 5395/2005;

-   avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

    Īn temeiul dispoziţiilor art. 109  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

             Art. 1 Se revocă Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 81 din 29 iulie 2005 privind īmputernicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman pentru numirea cu delegaţie a conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, īn vederea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiilor vacante, pānă la organizarea şi ocuparea acestora prin concurs sau examen, potivit legii.

Art. 2 Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                 Secretar general al judeţului                                                            

 

Alexandria                                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie                                                                     

Nr. 94 din 29 august 2005