BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind: numirea domnului Marineci Ionel pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

 

 

         Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 5808  din 23 august 2005 a  Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr. 5807 din 23 august 2005 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe;

  - avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

  - prevederile art. 46 alin.(4), art. 104 alin. (1) litera „h” teza a doua şi ale art. 116 alin. (1)  litera „m”  din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art.47 alin. (1) lit. „h” teza a  doua din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean, modificat şi completat.

    În temeiul dispoziţiilor art. 109  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

            Art. 1  Domnul Marineci Ionel, şef serviciu, se deleagă să exercite, cu caracter temporar, funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, până la ocuparea acesteia  prin concurs sau examen, în condiţiile legii.

Art. 2 Direcţia Economică, Buget-Finanţe şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului vor aduce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                         Secretar general al judeţului                                                            

                 

                                                                                   Jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr. 95 din 29 august 2005