ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice a

               obiectivului de investiții ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia-Vitănești-Băbăița,

               km 17+400-km 58+000”, în faza studiu de fezabilitate

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8034 din 19 octombrie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean, Putineanu Ion și raportul de specialitate nr. 8035 din 19 octombrie 2006 al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget-Finante, privind necesitatea aprobării indicatorilor și documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții  ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia-Vitănești-Băbăița, km 17+400-km 58+000”, în faza studiu de fezabilitate;

         -rapoartele de avizare ale  comisiilor de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecție socială și de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 40, alin.(1), din Ordonanța de urgență nr. 45/2003, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 104, alin. (1), litera ,,b’’ și alin. (3), litera ,,f’’ din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată și art. 47 alin (1) lit. ,,k” din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Teleorman;

 

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii și documentatia tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia-Vitănești-Băbăița, km 17+400-km 58+000”, în faza studiu de fezabilitate:

 

 

 

A.Valoare totală:  27.112.840,60  lei  (inclusiv TVA), adică 7.679.821,15Euro

din care:

                    C+M: 25.096.796,04   lei  (inclusiv TVA), adică 7.108.768,42 Euro

                                                                            ( 1 euro= 3,5304 RON)

B. Amplasament :

          DJ 506, Cervenia-Vitănești-Băbăița

 

          C. Durata de realizare: 9 luni.

 

Art. 2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                     

 

 

          

 

 

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                                            Secretar al  județului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

                                                                      

          

 

 

 

 

Alexandria

Nr.104 din  25 octombrie 2006