ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind : acceptarea donației unui imobil, trecerea în domeniul public al

               județului Teleorman și darea în folosință gratuită Direcției Generale de

              Asistență Socială  și Protecția Copilului Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 8042 din 19 octombrie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean, Putineanu Ion și raportul de specialitate nr. 8043 din 19 octombrie 2006 al Direcției Tehnice;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- act donație  nr. 37513 din 19 iunie 2006, al Asociației Romanian Appeal Helpline din Irlanda de Nord;

- protocolul de predare-primire nr. 817 din 31 ianuarie 2005;

- prevederile art.7, lit. (d) și (f) din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publică și regimul  juridic al acesteia;

- prevederile art.104 alin. (1) lit.(c), art.123 alin.(3) și  art. 126  din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin. (1) lit. “f” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat ;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,          

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se acceptă donația  construcției situate în comuna Olteni, județul Teleorman, în suprafață de 86,35 mp și a  celorlalte bunuri prevăzute în actul de donație nr. 37513 din 19 iunie 2006. 

 

          Art.2. Se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman, cu  construcția prevăzută la art. 1, cu terenul în suprafață de 11.379,41 mp, precum și cu imobilele în care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Olteni, conform Protocolului de predare-primire nr. 817 din 31 ianuarie 2005.    

 

 

 

Art.3. Imobilele prevăzute la art. 2, se dau în folosință gratuită pe termen de 5 ani, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, instituție publică în subordinea Consiliul Județean Teleorman.

 

Art.4. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind însușirea inventariului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman se completează în mod corespunzător.

 

          Art.5. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                                            Secretar al  județului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

                                                                      

          

 

 

 

 

Alexandria

Nr.108 din  25 octombrie 2006