ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului 

            Județean Teleorman  nr. 45 din 21 mai 2001

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 8040 din 19 octombrie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean, Putineanu Ion și raportul de specialitate nr. 8041 din 19 octombrie 2006 al Direcției Tehnice;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- adresa nr. 15983 din 04 august 2006 a Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede;

- Hotărârea Guvernului nr. 1358/2001, privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 896/2006;

- prevederile art.2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

- prevederile art.104 alin (1) lit.(c) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin. (1) lit. “f” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,         

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare, din anexa nr. 1, Secțiunea I, poziția nr. 1092, la  coloanele nr. 2 și 3 care vor avea următorul cuprins:

 - coloana 2 - ,,Centrul teritorial pentru protecția de tip familial a copilului cu nevoi speciale” și ,, Centrul pentru mama și copilul supuși violenței domestice” Roșiorii de Vede; 

- coloana 3 - ,, suprafață teren 11.384,36 mp”.

 

Art. 2.  Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al județului Teleorman, a suprafeței  de 2.401,35 mp din suprafața totală de 11.384,36 mp, aferentă corpului C ,,Casa de copii școlari” municipiul Roșiorii de Vede, strada Oltului, nr. 59.

                                                                                

Art. 3. Vicepreședintele Putineanu Ion prin Direcția Tehnică și Serviciul juridic și contencios, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

         

          Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autoritaților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege .

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                   Contrasemnează,

                                                                                    Secretar al  județului

 

                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

 

 

                                                                     

 

 

          

 

 

Alexandria

Nr.107 din  25 octombrie 2006