ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN TELEORMAN

 

 

 

 

 


                                       

 

H O T Ă R Â R E

         

privind: aprobarea protocolului de cooperare între Agenția

              Națională Antidrog pentru Centrul de prevenire, evaluare

              și consiliere antidrog Teleorman și Consiliul Județean

              Teleorman, în vederea promovării unor interese comune

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședința ordinară conform  prevederilor  art.  106,  alin. (1), din  Legea  nr. 215/ 2001 a administrației  publice  locale, modificată si completată,

Având in vedere:

-         expunerea de motive nr. 8095 din 20 octombrie 2006 a  Vicepreședintelui  Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu, și raportul de specialitate nr. 8096 din 20 octombrie 2006 întocmit de Serviciul juridic și contencios;

-  avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-   adresele nr. 1879670/2006 si nr. 1879910/2006 ale Agenției Naționale Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Teleorman;

-   prevederile H.G. nr. 73/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale Antidrog în perioada 2005 - 2012;

-   prevederile H.G. nr. 323/2005 privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog în perioada 2005-2008;

-   prevederile art. 6 din Regulamentul de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin H.G. nr. 860/2005;

-   prevederile art. 104 alin. (1) lit. „e” și „f”, precum și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215 din 2001 a administrației  publice  locale, modificată si completată ;

 În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administrației  publice  locale, modificată si completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Se aprobă protocolul de cooperare între Agenția Națională Antidrog pentru Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Teleorman și Consiliul Județean Teleorman, în vederea promovării unor interese comune, conform anexei nr.1. 

 

Art.2. Se avizează Strategia Județeană Antidrog pentru perioada 2006-2008 și Planul de acțiune privind implementarea acesteia, prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

 

Art.3. Anexele nr.1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Se mandatează președintele Consiliului Județean Teleorman să semneze protocolul de cooperare.

 

Art. 5. Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                

                        

 

 

 

           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

 

                                                                                           Jr. Vrabie Rodica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 110  din 25 octombrie  2006