ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3


HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea cofinanţării  Consiliului Judeţean Teleorman în  vederea

                realizării proiectului ,,  Reabilitare drum  de  legătură rutieră  între

                oraşul  Videle  şi  DN 61(Milcovăţu)  prin modernizarea    DJ 601D,      

                km 14+514 - 27+214, Mereni - Videle  şi DJ 612,  km 0+000 - 6+900,  

                Milcovăţu   (jud. Giurgiu)  -   Mereni ’’  prin   Programul   PHARE

                2004  -  2006  Coeziune  Economică  şi  Socială  

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţa extraordinară conform prevederilor art. 106, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 6776 din 27 septembrie 2005 a domnului vicepreşedinte Eugen Ovidiu Vlad şi raportul de specialitate nr. 6775 din 27 septembrie 2005 al Direcţiilor Dezvoltare Locală si Economică, Buget-Finanţe;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2005, privind asocierea Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul local Videle şi Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes comun ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61(Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni ”;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 13 din 26 februarie 2005, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului mai sus amintit,  la faza studiu de fezabilitate;

- avizele comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- prevederile pct. 2.8 din Ghidul Aplicantului pentru selecţia naţională a proiectelor depuse spre finanţare prin Programul Phare 2004-2006 CES;

- prevederile art. 40, alin. 1, din Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale aprobată prin Legea nr.108/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.104, alin. (2), din Legea administraţiei locale, nr.215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2), din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean, modificat şi completat;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă cofinanţarea din bugetul propriu al Consiliului Judeţean pentru proiectul ,, Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61(Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni -Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu) – Mereni ” prin Programul PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială, în valoare de 570.332 Euro, plătibili în lei, reprezentand 84,04 % din contribuţia financiară totală a aplicantului, astfel:

-        costurile eligibile în valoare de   375.804 Euro, plătibili în lei, conform anexei nr.1;

-        costurile neeligibile în valoare de  194.528 Euro, plătibili în lei, conform anexei nr.2.

                       

          Art. 2. Consiliul Judeţean Teleorman va asigura costurile de operare şi întreţinere a drumului pe o perioadă de cel puţin 5 ani după realizarea investiţiei, în valoare de 32.454 Euro, conform anexei nr.3, precum şi costurile suplimentare ce depăşesc cheltuielile diverse şi neprevăzute.

         

Art. 3. Anexele 1,2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Direcţia Dezvoltare Locală şi Direcţia Economică, Buget - Finanţe vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                   Contrasemnează,

                         Secretar General al judeţului,

 

                                  jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria,

Nr. 111 din 10 octombrie 2005