BACK     

                      

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007

 

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată

Având în vedere :

–        expunerea de motive nr. 2535 din 19 martie 2007, întocmită de vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Marius Rivera Badea și raportul de specialitate nr. 2536 din 19 martie 2006 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Direcției economice, buget–finanțe, privind necesitatea aprobării programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează de către Consiliul Județean;

– rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ale Consiliului Județean;

– prevederile Cap. I, pct. 9. lit b), c), d) din anexa 9 la Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007;

– prevederile art. 91 alin. (1), litera d) și ale alin. (5), litera a), pct. 1, 4, 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

În temeiul dispozițiilor art. 97 (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. 1 Se aprobă programul activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, conform anexelor nr. 1, 2 și 3.

 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Direcția economică, buget–finanțe va asigura punerea în aplicare a programului aprobat la art. 1.

 

Art. 3 Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4 Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

                                                                           Liviu Nicolae DRAGNEA                                                                                                 

 

 

 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR AL  JUDEȚULUI,

                                                                                                

                                                                                                      Jr. Rodica VRABIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.39 din 29 martie  2007