BACK     

                      

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

                       

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind:  reorganizarea componenței Comandamentului antiepizootic județean Teleorman , aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005

 

 

 

            Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată

            Având în vedere:

-           expunerea de motive nr. 2296 din 9 martie 2007 a președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 2297 ­­­­­­din 9 martie 2007 al Direcției administrație publică locală privind necesitatea modificării și completării componenței Comandamentului antiepizootic județean Teleorman;

-           raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-           prevederile art. 26 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, modificată și completată;

-           prevederile art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

 

Art.1. Se reorganizează componența Comandamentului antiepizootic județean Teleorman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005 își încetează aplicabilitatea.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                Secretar al județului

 

                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                           

Alexandria

Nr. 42  din 29 martie  2007