BACK     

                      

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind : completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată

 

          Având în vedere :

–       expunerea de motive nr. 2537 din 19 martie 2007, întocmită de președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr. 2538 din 19 martie 2007 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG, privind necesitatea completării Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman;

– raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Județean;

– HCJ nr. 47 din 29 aprilie 2004 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Cultural Județean;

– adresa nr. 2177/06 martie 2007 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman;

– prevederile art. 12 literele a), c), d), f), art. 23 alin (1), art. 24 alin. (1) din OUG nr. 109/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006;

– prevederile art. 91 alin. (1) litera a) și alin. (2) litera c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman aprobat prin HCJ nr. 47 din 29 aprilie 2004 se completează după cum urmează :

1. La art. 5 se adaugă literele j) și k),  care vor avea următorul cuprins :

          ”j) –  în vederea organizării unor manifestări cultural–artistice sau de educație permanentă și susținerii unor spectacole folclorice, execută și activitatea de transport rutier în cont propriu;”

          ”k) –  oferă o gamă variată de servicii culturale către populație (spectacole folclorice, înregistrări audio, închirieri de spații, costume populare etc)”

 

Art. II Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae DRAGNEA 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                   Contrasemneaza

secretar al judetului

jr. rodica vrabie

                                                                                                Jr. Rodica VRABIE

 

 

 

Alexandria

Nr.44 din 29  martie  2007 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

Nr. 2537 din 19 martie 2007

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman

 

 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 prevede la art. 91 alin.(1), lit. b), ca atribuție a consiliilor județene, aprobarea, la propunerea președintelui, a regulamentului de organizare și funcționare a instituțiilor și serviciilor publice.

          Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman a solicitat Consiliului Județean Teleorman, cu adresa nr. 2177/2007, completarea Regulamentului de organizare și funcționare cu două atribuții suplimentare, astfel :

– ”în vederea organizării unor manifestări cultural–artistice sau de educație permanentă și susținerii unor spectacole folclorice, execută și activitatea de transport rutier în cont propriu”

și

– ”oferă o gamă variată de servicii culturale către populație (spectacole folclorice, înregistrări audio, închirieri de spații, costume populare etc)”

          Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 109/2005 modificată și completată prin Legea nr. 102/2006, deținătorii de mijloace auto le pot utiliza la efectuarea de transporturi pentru personalul propriu numai dacă îndeplinesc condițiile stabilite prin actele normative respective.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale deține un autocar pe care îl utilizează pentru transportul artiștilor la diverse manifestări culturale. Autoritatea Rutieră Română a condiționat eliberarea certificatului de transport rutier în cont propriu de înscrierea acestei activități în regulamentul de organizare și funcționare al instituției. Având în vedere că o parte însemnată a activității Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale este realizată prin spectacolele prezentate de artiștii Ansamblului ”Liviu Vasilic㔠în diverse localități din județ sau din țară și că transportul acestora se realizează în condiții de eficiență optimă cu autocarul propriu, se impune îndeplinirea reglementărilor legale în materie pentru a putea utiliza în continuare mijlocul de transport respectiv.

Față de considerentele expuse, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae DRAGNEA 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Direcția pentru sănătate, cultură, sport, ONG, comunicare și relații publice

Nr. 2538 din 19 martie 2007

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman

 

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman a solicitat Consiliului Județean Teleorman, cu adresa nr. 2177/2007, completarea Regulamentului de organizare și funcționare cu două atribuții suplimentare, astfel :

– ”în vederea organizării unor manifestări cultural–artistice sau de educație permanentă și susținerii unor spectacole folclorice, execută și activitatea de transport rutier în cont propriu”

și

– ”oferă o gamă variată de servicii culturale către populație (spectacole folclorice, înregistrări audio, închirieri de spații, costume populare etc)”

Motivarea acestei solicitări rezidă în faptul că Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman nu mai poate utiliza în prezent autocarul propriu pentru transportarea membrii Ansamblului ”Liviu Vasilic㔠la manifestările artistice pe care le susțin în diverse localități din județul Teleorman sau din țară întrucât nu sunt îndeplinite unele reglementări legale în materie.

Potrivit OUG nr. 109/2005 modificată și completată prin Legea nr. 102/2006, deținătorii de mijloace auto le pot utiliza la efectuarea de transporturi pentru personalul propriu numai dacă îndeplinesc condițiile stabilite prin actele normative respective, astfel :

– Art. 12. - Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia și se realizează în următoarele condiții cumulative :

          a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activități principale autorizate ale întreprinderii;

          c) scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;

         d) persoanele transportate sunt angajații întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităților proprii;

        f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajați ai întreprinderii, de către persoana fizică sau de către un membru al asociației familiale, după caz.

          – Art. 23. (1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, întreprinderile trebuie să fie înregistrate în Registrul întreprinderilor, ținut de autoritatea competentă.

– Art. 24. Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, o întreprindere trebuie să obțină un certificat de transport în cont propriu, care se acordă în urma îndeplinirii condiției de competență profesională.

–  Art. 25. (1) Certificatul de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă, are o valabilitate de 5 ani și se păstrează la sediul acesteia.

                         (2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deținute de întreprindere și utilizate la operațiuni de transport rutier în cont propriu, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu, cu valabilitate de un an.

–  Art. 26. Efectuarea transportului rutier în cont propriu cu un vehicul deținut este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu.

          Folosirea mijlocului de transport propriu, ca soluție alternativă la închirierea unui autocar, este pe deplin justificată datorită eficienței financiare maxime obținute, precum și a disponibilității utilizării în orice moment.

Având în vedere că Legea administrației publice locale nr. 215/2001 prevede la art. 91 alin.(1), lit. a) și alin. (2), lit. c), ca atribuție a consiliilor județene, aprobarea, la propunerea președintelui, a regulamentului de organizare și funcționare a instituțiilor și serviciilor publice, solicitarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman poate fi soluționată numai prin completarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.

         

 

 

DIRECTOR,

Liliana MAGHERU