BACK                                                                                     ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

 

 


    privind: stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman

 

Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

          Avānd īn vedere:

- expunerea de motive nr.1087 din 31 ianuarie 2007 a d-lui consilier judeţean Florescu Adrian şi raportul de specialitate nr. 1077 din 31 ianuarie 2007 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea stabilirii indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman;

-       rapoartele de avizare ale Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget- finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-       prevederile art. 19 din Anexa la Hotărārea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică.

Īn temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

 

 

                                                                          

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se stabileşte indemnizaţia de şedinţă pentru activitatea desfăşurată īn plen şi īn comisii de membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman īn cuantum de 400 lei.

 

Art.2. Prevederile art. 3 din Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 15 octombrie 2004 se modifică īn mod corespunzător.

 

 

Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget- finanţe, va urmări aducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Art.4 Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţii şi instituţiei interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL JUDEŢULUI

Jr. Rodica Vrabie  

 

  

 

Alexandria,

Nr.31 din 31 ianuarie 2007