BACK                                                                                                         ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

 


 

privind : aprobarea subīnchirierii unui spaţiu medical aflat īn proprietatea privată a judeţului Teleorman, situat īn municipiul Alexandria, str. M.  Filipescu,  nr. 32

 

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

          Avānd īn vedere :

- expunerea de motive nr.727 din 23 ianuarie 2007 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Putineanu Ion, şi raportul de specialitate nr. 728 din 23 ianuarie 2007 al Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice Buget Finanţe;

- rapoartele de avizare ale comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

- prevederile contractului de īnchiriere nr. 4 din 22 mai 2006;

- prevederile art. 46 alin. (21) coroborate cu art. 110 şi art.104 alin (1) lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă subīnchirierea spaţiului medical P2, īn suprafaţă de 23,13 mp, aflat īn proprietatea privată a judeţului Teleorman, situat la parterul clădirii de Stomatologie din  municipiul Alexandria, str. M. Filipescu, nr. 32, locatar medic dentist Rīndaşu Zaharia, medicului dentist Rīndaşu Steluţa Simona.

 

Art.2. Subīnchirierea spaţiului prevăzut la art.1 se va face de către locatar, pe durata contractului  de īnchiriere nr. 4 din 22 mai 2006.

 

            Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor  şi persoanelor interesate īn termenul prevăzut de lege.

 

         

 

 

P R E Ş E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Contrasemnează

                                                                                             Secretar al judeţului,

 

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria, 

Nr.29 din 31 ianuarie 2007