BACK                              

                                           ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T | R + R E

                                                                      

 

privind : utilizarea în anul 2007 a fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Teleorman.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor

art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.636 din 22 ianuarie 2007 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr.637 din 22 ianuarie 2007 al Direcţiei economice, buget-finante privind necesitatea utilizării  în anul 2007 a fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

 - prevederile art.58 alin.(1) litera ,,b”, alin.(3) şi (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată,

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

            Art.1. Se utilizează în anul 2007 fondul de rulment în sumă de 3.939 mii lei pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Teleorman.

Art.2.  Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                               Secretar general al jude]ului,

                                                                                                        jr. Rodica Vrabie

 

 

 

                                                                                            

Alexandria,                                                                                  

Nr.4  din  31  ianuarie  2007