BACK     

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O TĂ R Â R E       

 

 

 

privind : majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu  Măgurele

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman , întrunit în şedinţă ordinară , conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001 , modificată şi completată ,

          Având in vedere:

          -expunerea de motive nr. 759/24.01.2007 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman ,  Ion Putineanu şi raportul de specialitate nr.760/24.01.2007 al Direcţiei Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economice , BugetFinanţe ;

          -raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, bugetfinanţe , pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice , agricultură , învăţământ , sănătate , cultură , culte , sport şi tineret , precum şi pentru protecţie socială ;

-prevederile art. 10 din Actul constitutiv al SC EUROBAC SRL;

          -hotărârea AGA nr. 7/22.01.2007 a SC EUROBAC SRL privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2007;

          -prevederile art. 221 din Legea 31/1990, republicată,  modificată şi completată, privind societăţile comerciale;

          -prevederile art. 35 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

          -prevederile art.104 , alin.(1) lit.”a” şi alin.(2) lit.”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001,modificată şi completată.

          In temeiul dispoziţiilor art.109 din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social al SC EUROBAC SRL Turnu Măgurele cu suma de 336.705,6  lei, ca aport în numerar al Consiliului Judeţean Teleorman .      

          Art.2 Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin direcţiile de specialitate, va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

          Art.3 Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Contrasemnează

 

                                                                         Secretar al judeţului,

                                                                         Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 5 din 31 ianuarie 2007