BACK     

                                                ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O TĂ R Â R E   

 

 

 

privind :       actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi suplimentarea cheltuielilor la obiectivul  de investiţii „Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” , pentru lucrări de construcţii , proiectare  şi supervizare

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman , întrunit în şedinţă ordinară , conform prevederilor art.106 , alin.(1) din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001 , modificată şi completată ,

          Având in vedere:

          -expunerea de motive nr. 779/24.01.2007 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman ,  Ion Putineanu şi raportul de specialitate nr. 780/24.01.2007               al Direcţiei Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională  ;

          -rapoartele de avizare ale Comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale , buget-finanţe , pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice , agricultură , învăţământ , sănătate , cultură , culte , sport şi tineret , precum şi protecţie socială şi  de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

          -Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.74 din 29 august 2003 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Punct de  control şi trecere frontieră cu bacul la Turnu Măgurele (România)-Nikopol (Bulgaria)

          -prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele publice locale;

          -prevederile art.104 , alin.(1) lit.”b” şi alin.(3) lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001,modificată şi completată .

 

 

          In temeiul dispoziţiilor art.109 din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, după cum urmează :

a) Valoare totală                                                        5.550.845  Euro

din care :  fonduri Phare                                              3.408.509 Euro

                 cofinanţare                                                  2.142.336  Euro

b Amplasament – intravilanul municipiului Turnu Măgurele, teren în suprafaţă de 52.400 mp, situat pe malul fluviului Dunărea, domeniu privat al localităţii, conform PUG nr.38/1997, având următoarele vecinătăţi :

-Nord-drum exploatare ;

-Est-DN 52, Turnu Măgurele – Alexandria ;

-Sud-fluviul Dunărea, de la km 597+300 la km 597+575 ;

-Vest-teren Ocolul Silvic Turnu Măgurele şi Batal decantare S.C. Turnu S.A. .

c) Termen de punere în funcţiune :                          30 septembrie 2007.

Art.2. Se suplimentează cheltuielile aferente contribuţiei Consiliului Judeţean Teleorman la obiectivul  „Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” pentru lucrări de construcţii , proiectare şi supervizare , neprevăzute în proiectul iniţial, în limita sumei de 484.286 Euro .

Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.74 din 29 august 2003 se modifică în mod corespunzător .

Art.4 Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate , în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                  Contrasemnează

 

                                                                                                    Secretar al judeţului,

                                                                                                    Jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria,

Nr.6 din 31 ianuarie 2007  

Text Box: