BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 


                                                           

                                   

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007

 

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

            Având în vedere :

- Raportul nr.2991 din 04 aprilie 2007 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007 și raportul de specialitate nr.3157 din 04 aprilie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea rectificării bugetului propriu al județului ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

            - prevederile ar.5 alin.(11) litera ,,f” din O.U.G. nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, modificată și completată prin O.U.G. nr.11/2007 ;

            - adresa nr.77/U.I.F.S.U.E./02 aprilie 2007 a Ministerului Administrației și Internelor ;

            - prevederile art.5 din H.G. nr.1274/2006 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ;

            - prevederile art.19 alin.(1) litera ,,a” și alin.(2) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și alin..(3) lit.,,a” din Legea nr.215/2001, republicată ;

 În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007, conform anexei nr.1.

 

Art.2. Se aprobă ,,Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007”, conform anexei nr.2.

 

Art.3. Se aprobă ,,Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul propriu al județului”, conform anexei nr.3.

 

Art.4. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Economică, Buget- Finanțe și Direcția Tehnică va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                            Secretar al jude]ului,                                                                               

jr. Rodica Vrabie

              

                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

r. Rodica Vrabie

Alexandria,

Nr. 50  din 11  aprilie 2007