BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                          

                                         

 

 

 HOTĂRÂRE

 

 

 privind: constatarea încetării unui mandat de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr. 3737 din 20 aprilie 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 3738  din 20 aprilie 2007 al Serviciului Juridic și contencios;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- cererea nr. 3730 din 20 aprilie 2007 a domnului Badea Marius Rivera prin care demisionează din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

                                                                          

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se constată încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman, înainte de termen, prin demisie, al domnului Badea Marius Rivera.

Art.2 Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

 

 Jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria,

Nr. 51 din  24 aprilie 2007